Polityka prywatności

KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW ORAZ DOSTAWCÓW

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych Sp. Z o.o z siedzibą ul. Matuszewska 14 lok D2, 03-876 Warszawa NIP: 113-281-94-53.

Przetwarzane będą zgodnie z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze (art.6 ust.1 lit. b,c,f) m.in. w związku z :

  1. Nawiązaniem współpracy handlowej. ( art.6 ust.1 lit. f RODO)

  2. Przyjęciem i realizacją zawartej umowy. (art.6 ust.1 lit. b RODO)

  3. Rozpatrywaniem reklamacji, skarg i wniosków. (art.6 ust.1 lit. c RODO)

  4. Prowadzeniem dokumentacji księgowo-podatkowej oraz windykacją należności. (art.6 ust.1 lit. c, f RODO)

  5. Ochroną przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń (art.6 ust.1 lit. f RODO)

  6. Udzielaniem odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy lub e-mail. (art.6 ust.1 lit. b RODO)

  7. W celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (art.6 ust.1 lit.c RODO)

Kategorie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia:

dane osobowe (imię i nazwisko/ nazwa firmy),

dane kontaktowe i teleadresowe

dane identyfikacyjne w tym dane adresowe i numer NIP- w celu dokumentacji transakcji finansowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz wniesienia skargi do UODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia współpracy handlowej. Bez podania tych danych nie będzie możliwości zawierania umów oraz ich realizacji, a także składania zapytań ofertowych lub załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

Państwa dane są przekazywane wyłącznie do zweryfikowanych odbiorców z nami współpracujących na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych.

Żadne dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

KLAUZULA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych Sp. Z o.o z siedzibą ul. Matuszewska 14 lok D2, 03-876 Warszawa NIP: 113-281-94-53.

Zakres przetwarzania danych osobowych:

  1. Dane podstawowe (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe) , wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia– przetwarzanie odbywa się ze względu na obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy, a nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. (art.6 ust.1 lit.c RODO)

  2. Dane dodatkowe np. wizerunek -przetwarzanie następuje na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego. (art.6 ust.1 lit.a RODO)

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz wniesienia skargi do UODO.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych proszę kierować na adres mailowy: iod@zesil.pl